Zakres działania

 

Szkoła jest placówką publiczną. Realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
a.        szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
b.        kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły
i wieku uczniów.
c.        sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
Szkoła respektuje chrześcijański system wartości i uniwersalne zasady etyki:
a.        Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej.
b.        Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.
c.        Szkoła stara się zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje go do wypełnienia obowiązków obywatelskich i rodzinnych w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
d.        Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez rozmowy indywidualne ucznia i jego rodziców
z wychowawcą, pedagogiem, poradnictwo, kierowanie do poradni wychowawczo - zawodowej, logopedy, organizowanie spotkań
w szkole z pracownikami instytucji zajmujących się wychowywaniem młodzieży.
e.        Szkoła ma obowiązek zorganizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, jeżeli tacy uczęszczają na lekcje.
f.         Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez właściwe zorganizowanie procesu dydaktyczno - wychowawczego, indywidualizację nauczania w czasie lekcji, tworzenie w szkole kół zainteresowań z uwzględnieniem środków finansowych i dobrej woli nauczycieli, przygotowanie zainteresowanych uczniów do zawodów szkolnych i olimpiad przedmiotowych.
Wytworzył:
Udostępnił:
Chojnacka Karina
(2010-11-19 14:24:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Chojnacka Karina
(2010-11-19 14:26:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki